Voorwaarden & privacy

Algemene voorwaarden

Op alle prestaties, diensten en leveringen van Nuyttens Services zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.
 
Alle aanbiedingen en offertes van Nuyttens Services zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Tenzij anders vermeld blijven offertes geldig tot 30 kalenderdagen na de offertedatum.
 
De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van een door de klant ondertekende offerte waarin hij zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met zowel de privacy verklaring als de algemene voorwaarden van Nuyttens Services.
 
Elke bestelling of orderbevestiging door de klant verbindt deze tot betaling van een voorschot ten belope van 30 % van het geraamde totaalbedrag. Bij gebrek aan betaling hiervan voor de vooropgestelde datum behoudt Nuyttens Services zich het recht voor haar prestaties voorlopig op te schorten en/of de overeenkomst als definitief ontbonden te beschouwen zonder enige vorm van schadeloosstelling of vergoeding.
 
Nuyttens Services behoudt zich ook steeds het recht voor haar opdracht te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en/of voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 
Bij annulatie van de opdracht door de klant na ondertekening van de offerte blijft het voorschot verschuldigd ter vergoeding van de door Nuyttens Services gemaakte kosten. In zoverre deze kosten de reeds betaalde voorschotten overschrijden, behoudt Nuyttens Services zich het recht voor hiervoor een bijkomende vergoeding aan te rekenen.
 
Bij annulatie van de opdracht door de klant worden de reeds betaalde voorschotten echter in geen geval terugbetaald.
 
Bij annulatie van geplaatste bestellingen (fotoafdrukken, kaders, canvas, enz…) blijft de klant gehouden tot volledige betaling. Bestellingen worden in geen geval teruggenomen. Voor bestellingen waarvoor Nuyttens Services beroep moet doen op een derde geldt de garantie van de leverancier.
 
Tenzij anders is overeengekomen zijn alle facturen van Nuyttens Services contant betaalbaar uiterlijk binnen de 30 dagen na de factuurdatum.
Bij niet-betaling op de vervaldag of slechts gedeeltelijke betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 12 % per jaar, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het openstaande bedrag met een minimum van 50 EUR.
 
Alle klachten of protest betreffende facturen dienen uiterlijk binnen de 7 dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven aan Nuyttens Services ter kennis worden gebracht. Alle klachten en protest die na deze termijn worden ontvangen worden beschouwd als laattijdig en onontvankelijk.
 

Behoudens uitdrukkelijk verzet van de klant heeft Nuyttens Services het recht om haar foto’s of ander beeldmateriaal te gebruiken voor commerciële of promotiedoeleinden, waaronder publicatie op haar website en/of sociale media, alsook voor deelname aan tentoonstellingen en wedstrijden, ongeacht het gebruikte medium.

Een fotosessie, video, ontwerp,… van Nuyttens Services wordt beschouwd als een artistiek werk en is dus onderhevig aan auteursrechten. De foto’s en alle andere beeldmateriaal blijven derhalve eigendom van Nuyttens Services.
 
Pas na volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om het beeldmateriaal te printen en te gebruiken voor persoonlijke doeleinden zoals omschreven in de offerte. Indien de klant het beeldmateriaal  gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan deze omschreven in de offerte, zonder voorafgaande toestemming en/of vergoeding, behoudt Nuyttens Services zich het recht voor hiertegen gerechtelijke stappen te ondernemen.
 
Nuyttens Services behoudt zich tevens het recht voor een selectie te maken van het gemaakte beeldmateriaal. Het effectieve aantal foto’s kan derhalve afwijken van het opgegeven aantal. Het aantal opgegeven foto’s is dan ook louter informatief en niet bindend.
 
De geselecteerde foto’s worden zorgvuldig gekozen en bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s of beeldmateriaal die de selectie niet haalden alsook de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.
 
Nuyttens Services kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht waardoor de opdracht niet kan doorgaan (ziekte, diefstal, technisch defect, enz…). In dergelijk geval wordt de opdracht geannuleerd en worden de reeds betaalde voorschotten terugbetaald, na aftrek van de door Nuyttens Services gemaakte kosten. In zoverre deze kosten de reeds betaalde voorschotten overschrijden, behoudt Nuyttens Services zich het recht voor hiervoor een bijkomende vergoeding aan te rekenen.
 
Nuyttens Services kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht waarbij het gemaakte beeldmateriaal is verloren gegaan (brand, diefstal, technische problemen, enz…). In dergelijk geval blijft de klant gehouden tot vergoeding van de door Nuyttens Services geleverde prestaties en/of gemaakte kosten.
 
Bij verzending van bestellingen per post is Nuyttens Services niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij levering of voor schade toegebracht tijdens de levering.
 
Nuyttens Services is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van afdrukken gemaakt door derden of door de klant zelf.
 
Nuyttens Services is niet verantwoordelijk voor afdrukken die niet worden aanvaard door derden, meer in het bijzonder bij afdrukken van pasfoto’s geweigerd door de gemeente of door andere overheidsdiensten.
 
Alle overeenkomsten met Nuyttens Services zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwistingen of protest zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacy verklaring

Nuyttens Services verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (waaronder klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie) en promotiedoeleinden.
 
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b), noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, en 6.1 (c), noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Persoonsgegevens worden alléén verstrekt aan derden voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Bij gebruik van externe dragers verbindt Nuyttens Services zich ertoe na te gaan dat deze aan alle wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens voldoen.
 
Nuyttens Services neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies, of ongewenste verspreiding van persoonsgegevens tegen te gaan.
 
Nuyttens Services kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of ongewenste verspreiding van persoonsgegevens bij derden of als gevolg van een beveiligingslek bij externe dragers.
 
Mocht zij toch kennis krijgen van een beveiligingslek, hetzij bij zichzelf, bij een derde, of bij een externe drager, verbindt Nuyttens Services zich ertoe dit onverwijld te melden aan de hierdoor getroffen klanten.
 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.
 
De klant heeft ten allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, alsook hiervan een gratis kopie te bekomen. De klant kan hiertoe een verzoek richten via "info at nuyttensservices.be"
 
De klant heeft tevens het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
 
De klant heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent deze verklaring kunt u steeds contact opnemen via "info at nuyttensservices.be"