Alg. voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden

Op alle prestaties, diensten en leveringen van Nuyttens Services zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.

Alle aanbiedingen en offertes van Nuyttens Services zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Tenzij anders vermeld blijven offertes geldig tot 30 kalenderdagen na de offertedatum.

De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van een door de klant ondertekende offerte waarin hij zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met zowel de privacy verklaring als de algemene voorwaarden van Nuyttens Services.

Elke bestelling of orderbevestiging door de klant verbindt deze tot betaling van een voorschot ten belope van 30 % van het geraamde totaalbedrag. Bij gebrek aan betaling hiervan voor de vooropgestelde datum behoudt Nuyttens Services zich het recht voor haar prestaties voorlopig op te schorten en/of de overeenkomst als definitief ontbonden te beschouwen zonder enige vorm van schadeloosstelling of vergoeding.

Nuyttens Services behoudt zich ook steeds het recht voor haar opdracht te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en/of voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

Bij annulatie van de opdracht door de klant na ondertekening van de offerte blijft het voorschot verschuldigd ter vergoeding van de door Nuyttens Services gemaakte kosten. In zoverre deze kosten de reeds betaalde voorschotten overschrijden, behoudt Nuyttens Services zich het recht voor hiervoor een bijkomende vergoeding aan te rekenen.

Bij annulatie van de opdracht door de klant worden de reeds betaalde voorschotten echter in geen geval terugbetaald.

Bij annulatie van geplaatste bestellingen blijft de klant gehouden tot volledige betaling. Bestellingen worden in geen geval teruggenomen.

Tenzij anders is overeengekomen zijn alle facturen van Nuyttens Services contant te betalen.

Bij niet-betaling op de vervaldag of slechts gedeeltelijke betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 12 % per jaar, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het openstaande bedrag met een minimum van 50 EUR.

Alle klachten of protest betreffende facturen dienen uiterlijk binnen de 7 dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven aan Nuyttens Services ter kennis worden gebracht. Alle klachten en protest die na deze termijn worden ontvangen worden beschouwd als laattijdig en onontvankelijk.

Nuyttens Services kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht waardoor de opdracht of bestelling niet kan doorgaan (ziekte, diefstal, technisch defect, enz.). In dergelijk geval wordt de opdracht geannuleerd en worden de reeds betaalde voorschotten terugbetaald, na aftrek van de door Nuyttens Services gemaakte kosten. In zoverre deze kosten de reeds betaalde voorschotten overschrijden, behoudt Nuyttens Services zich het recht voor hiervoor een bijkomende vergoeding aan te rekenen.

Bij verzending van bestellingen is Nuyttens Services niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij levering of voor schade toegebracht tijdens de levering.

Voor bestellingen en producten waarvoor Nuyttens Services beroep moet doen op een derde geldt de garantie van de leverancier.

Nuyttens Services is niet verantwoordelijk voor fouten of meerkosten als gevolg van verkeerde inlichtingen of instructies vanwege de opdrachtgever.

Alle overeenkomsten met Nuyttens Services zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwistingen of protest zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Bijkomende voorwaarden voor technieken, camerabewaking, elektriciteitswerken, leveren en/of installeren van producten :

Nuyttens Services kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een product na de wettelijke garantieperiode door de fabrikant of leverancier niet meer hersteld kan worden, er geen service meer voor geboden wordt en/of er geen upgrades van firmwares meer voor gemaakt worden.

Nuyttens Services kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien de goede werking van een product of installatie teniet wordt gedaan door aanpassingen aan services of voorwaarden van derde partijen zoals e-mail of internetproviders, DDNS providers, cloud providers, firmware aanpassingen van fabrikanten, OS van smartphones, tablets en PC’s, … en niet gelimiteerd tot deze opsomming.

Nuyttens Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade bij de plaatsing, herstelling of onderhoud van een product of installatie.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de systemen regelmatig op de goede werking te controleren. Nuyttens Services is niet verantwoordelijk voor een gebrekkig onderhoud of herstelling van een product of installatie, of van onderhoud of herstellingen uitgevoerd door een derde.

De klant heeft het recht de installateurspaswoorden van het product of installatie te vragen. Nuyttens Services kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve instellingen.

Een technisch probleem na de oplevering kan geen reden zijn om de betaling niet tijdig uit te voeren.

Nuyttens Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vervolgschade of kosten na het technisch falen van een product of installatie.

Bij werken die Nuyttens Services uitvoert in onderaanneming blijft de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de installatie en de goede werking ervan.

Nuyttens Services is niet verantwoordelijk voor fouten of meerkosten als gevolg van verkeerde inlichtingen of instructies vanwege de hoofdaannemer.

Bijkomende voorwaarden voor websites, domeinnaam, hosting :

De klant gaat rechtstreeks met Combell een overeenkomst aan voor de hosting, de domeinnaam, de emailadressen en het WordPress pakket. Hierop zijn de voorwaarden van de aanbieder van toepassing.

De klant kan beroep doen op Nuyttens Services voor de aanvraag van het correcte pakket bij Combell, de configuratie, het ontwerp en het opmaken van de website.

Nuyttens Services kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de content en/of foto’s op de website van de klant. De klant ziet erop toe dat de content en/of foto’s op zijn website voldoen aan alle terzake geldende regelgeving.

Nuyttens Services kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor veiligheidsproblemen, datalekken en/of hacking van websites.

Door aanvaarding van onderhavige voorwaarden verklaart de klant zich akkoord dat Nuyttens Services over de nodige administrator rechten en login mag beschikken om in te loggen bij Combell en in het WordPress pakket teneinde de nodige aanpassingen te doen en de goede werking te garanderen.

Nuyttens Services maakt gebruik van thema’s en plug-ins die ontwikkeld zijn en eveneens ter beschikking gesteld worden door derden. Nuyttens Services kan niet verantwoordelijk gesteld worden als er zich problemen voordoen als gevolg van de gebruikte thema’s en plug-ins.

Voor het cookiebeheer gaat de klant rechtstreeks een overeenkomst aan met Cookiebot.com. Hierop zijn de voorwaarden van de aanbieder van toepassing.

Nuyttens Services mag te allen tijde aanpassingen maken aan de website met het oog op de veiligheid en de goede werking ervan.

De klant ziet erop toe dat de website regelmatig onderhouden wordt en de gebruikte software, thema’s en plug-ins up-to date blijven. Desgewenst kan Nuyttens Services hiervoor instaan mits het afsluiten van een optioneel onderhoudscontract.

Nuyttens Services kan in ieder geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor veiligheidsproblemen als gevolg van een gebrekkig onderhoud.

Bijkomende voorwaarden voor fotografie, video, grafisch ontwerp :

Een fotosessie, videoreportage of eender ander ontwerp van Nuyttens Services wordt beschouwd als een artistiek werk en is dus onderhevig aan auteursrechten. De foto’s en alle andere beeldmateriaal blijven derhalve eigendom van Nuyttens Services.

Pas na volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om het beeldmateriaal te printen en te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in de offerte. Indien de klant het beeldmateriaal gebruikt voor andere doeleinden dan deze omschreven in de offerte, zonder voorafgaande toestemming en/of vergoeding, behoudt Nuyttens Services zich het recht voor hiertegen gerechtelijke stappen te ondernemen.

Nuyttens Services behoudt zich tevens het recht voor een selectie te maken van het gemaakte beeldmateriaal. Het effectieve aantal foto’s kan derhalve afwijken van het opgegeven aantal. Het aantal opgegeven foto’s is dan ook louter informatief en niet bindend.

De geselecteerde foto’s worden zorgvuldig gekozen en bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s of beeldmateriaal die de selectie niet haalden alsook de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.

Nuyttens Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht waarbij het gemaakte beeldmateriaal of ontwerp is verloren gegaan (brand, diefstal, technische problemen, enz.). In dergelijk geval blijft de klant gehouden tot vergoeding van de door Nuyttens Services geleverde prestaties en/of gemaakte kosten.

Nuyttens Services is niet verantwoordelijk voor afdrukken die niet worden aanvaard door derden, meer in het bijzonder bij afdrukken van pasfoto’s geweigerd door gemeente- of andere overheidsdiensten.

Nuyttens Services is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van afdrukken gemaakt door derden of door de klant zelf.

Bijkomende voorwaarden voor drone opdrachten :

Nuyttens Services beschikt over een certificaat dronepiloot klasse 1A en is derhalve gebonden aan de wettelijke limieten die deze klasse voorschrijven.

Nuyttens Services kan dan ook niet instaan voor opdrachten waarvoor zij niet gecertificeerd is.

Voor bepaalde opdrachten in klasse 1A kan een uitzondering of derogatie aangevraagd worden bij het Directoraat-generaal Luchtvaart voor zaken die standaard verboden zijn. Alle kosten verbonden aan het indienen of aanpassen van een dergelijke aanvraag zijn ten laste van de klant, ongeacht of de aanvraag uiteindelijk wordt goedgekeurd of niet.

Nuyttens Services behoudt zich bovendien het recht voor hiervoor een forfaitaire vergoeding aan te rekenen van € 105 EUR excl. BTW, voor de voorbereiding van het dossier en het indienen van de aanvraag.

De piloot kan op elk ogenblik beslissen dat de omstandigheden (weersomstandigheden, locatie, veiligheid, NOTAM’s, reservatie van het luchtruim, enz.) het niet toelaten om de vlucht aan te vangen of reden zijn om de vlucht af te breken.

Nuyttens Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten die hieruit voortvloeien. Deze zijn steeds ten laste van de klant. Het voorschot blijft verschuldigd ter vergoeding van de door Nuyttens Services gemaakte kosten. In zoverre deze kosten de reeds betaalde voorschotten overschrijden, behoudt Nuyttens Services zich het recht voor hiervoor een bijkomende vergoeding aan te rekenen.

Privacy verklaring

Nuyttens Services verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (waaronder klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie) en promotiedoeleinden.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b), noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, en 6.1 (c), noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens worden alléén verstrekt aan derden voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij gebruik van externe dragers verbindt Nuyttens Services zich ertoe na te gaan dat deze aan alle wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens voldoen.

Nuyttens Services neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies, of ongewenste verspreiding van persoonsgegevens tegen te gaan.

Nuyttens Services kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of ongewenste verspreiding van persoonsgegevens bij derden of als gevolg van een beveiligingslek bij externe dragers.

Mocht Nuyttens Services kennis krijgen van een beveiligingslek, hetzij bij zichzelf, bij een derde, of bij een externe drager, verbindt Nuyttens Services zich ertoe dit onverwijld te melden aan de hierdoor getroffen klanten.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.

De klant heeft te allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, alsook hiervan een gratis kopie te bekomen. De klant kan hiertoe een verzoek richten via info at nuyttensservices.be.

De klant heeft tevens het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

De klant heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact at apd-gba.be).

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent deze verklaring kunt u steeds contact opnemen via info at nuyttensservices.be.

Bijkomende verklaring voor websites, domeinnaam, hosting :

Onder de verwerkte persoonsgegevens vallen ook alle accountgegevens, instellingen en logingegevens bij derde partners. Deze gegevens worden door Nuyttens Services bijgehouden voor ondersteuning en als back-up conform de hierboven vermelde bepalingen.

Bijkomende verklaring voor camerabewaking en producten waarbij deze gegevens noodzakelijk zijn :

Onder de verwerkte persoonsgegevens vallen eveneens alle gegevens noodzakelijk voor de installatie van camerasystemen, waaronder IP adres, instellingen, serienummer, login gegevens voor de administrator (installateur), en de login gegevens van de klant. Deze gegevens worden door Nuyttens Services bijgehouden voor ondersteuning en als back-up conform de hierboven vermelde bepalingen.